Informació general del màster (Pla 2022)

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

El màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió (web del màster) (proporciona una especialització professional en les diverses àrees pròpies de l'òptica i l'optometria: còrnia i lents de contacte, optometria pediàtrica, teràpies visuals, optometria geriàtrica, baixa visió o aspectes optomètrics de la cirurgia refractiva. El màster permet la millora de les destreses clíniques aplicades i capacitar per a la recerca en el camp de les ciències de la visió.

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre-febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda (2-3 dies per setmana). Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Aquest màster està organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). S'imparteix a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa amb col·laboració amb diferents centres sanitaris públics i privats per a la realització de pràctiques externes.

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
L'estudiant ha de tenir un nivell d'espanyol equivalent al nivell B2.2
Criteris d'admissió

Els elements que es tindran en compte per fer la valoració són els següents:

  • Ponderació de l’expedient acadèmic (60%)
  • Experiència professional i afinitat de la formació prèvia (30%)
  • Coneixement d'idiomes (10%)
Per a poder aplicar aquests barems caldrà que els candidats acreditin, en el moment de fer la preinscripció, els mèrits que creguin necessaris. S'hauran d'aportar documents oficials per a justificar-los. La puntuació serà de 0 punts per als apartats en què no hi hagi aportacions o aquestes no estiguin justificades degudament

60% nota accés al màster.  Si es tracta d’alumnes de s de la FOOT amb el TFG pendent de presentar, es prendrà com a nota la mitjana ponderada fins la darrera matrícula (febrer)

30% experiència professional y cursos de formació cursats. Puntuacions ponderades per a calcular aquest percentatge:

a) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (70% del total)
•    Més  de 10 anys:  10
•    Entre 5 i 10 anys:  5
•    Entre 2 i 5 anys:    3
•    Entre 0 i 2 anys:    0

b) CURSOS DE FORMACIÓ (30% del total)
•    Màster oficial cursat i finalitzat: 10
•    Més de 4 cursos:   7
•    Entre 3 i 4 cursos: 5
•    Entre 0 i 2 cursos:    0

10% Coneixement idioma anglès.  Puntuacions ponderades per a calcular aquest percentatge:
•    Nivell superior a B2: 10
•    Nivell B2:   5
•    Nivell B1: 3
•    Inferior a B1: 0

Per a fer aquesta valoració cal adjuntar a la web de preinscripció, escanejats, els documents següents:

1. Currículum acadèmic i professional resumit.

2. Títol acadèmic de què es disposa o es preveu disposar en el moment de la matrícula. Si no s'ha obtingut, escanejar el resguard d'haver pagat les taxes d'expedició. L'original del títol o del resguard s'haurà de presentar, en qualsevol cas, en el moment de formalitzar la matrícula.

3. Certificat acadèmic (*) oficial expedit pel seu centre d'origen, en el que hi figuri la nota ponderada de l'expedient (NPE) amb escala de l'1 al 10.  Si el  candidat encara no ha finalitzat els estudis en el moment de fer la preinscripció, el certificat farà referència a les assignatures cursades i aprovades fins aquell moment. Si no s'adjunta la documentació justificativa, es considerarà que la seva NPE és 5.

(*) Si el centre és la FOOT, només s'ha de fer constar aquest fet, sense afegir cap certificat
Places
15 places setembre i 15 places al febrer
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 06/02/2025.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic