Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment del treball de final de carrera

INFORMACIÓ SOBRE EL TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (TFM)


INSCRIPCIÓ
 • l'alumne ha de triar TFM i director/a aproximadament MIG ANY abans de la defensa.
 • l'oferta de TFMs la publica la FOOT cap al mes d'abril (defensa, febrer següent) i cap a novembre (defensa, juny següent)
 • com a molt tard, durant el mes següent a l'oferta, cal fer la inscripció triant TFM a l'aplicació
 • la inscripció estarà confirmada quan l'estudiant rebi l'acceptació per part del professor/a que dirigeix el treball
 • la FOOT garanteix que tots els seus estudiants tindran assignat un TFM
 • la inscripció no té cap cost econòmic, i té una vigència de DOS ANYS
 • a partir del moment en què el TFM està inscrit, l'estudiant ja pot començar a treballar-hi

MATRÍCULA

En els períodes establerts per a la matrícula general

Requisits: tenir-ho tot matriculat

 

RENÚNCIA A LA
CONVOCATÒRIA
DE DEFENSA

Si es preveu que la defensa del TFM no es podrà realitzar en la convocatòria matriculada, se'n pot sol·licitar una pròrroga per a una propera convocatòria, sempre i quan no es produeixi un canvi de projecte.

 

Terminis per sol·licitar pròrroga segons convocatòria defensa

-gener: tot el mes de novembre (es prorroga la defensa al maig)

-juny: tot el mes d'abril (es prorroga la defensa a l'octubre)


Imprès: Sol·licitud pròrroga convocatòria defensa

 

Si es produeix un canvi de TFM, no es pot sol·licitar pròrroga

 

Si el TFM no se supera dins el termini prorrogat, s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula ordinària, que inclourà, a més dels serveis administratius, els crèdits del TFC amb l’increment corresponent.

 

CANVI D'ENUNCIAT
I/O DE DIRECTOR

Si, pel motiu que sigui, es necessita modificar o canviar l’enunciat i/o el director/ponent del treball, es pot sol·licitar el canvi.

La sol·licitud s'ha de fer per escrit i cal lliurar l'original signat a la Secretaria del Centre.

 

Terminis, segons convocatòria:

-gener: fins el 30 de novembre

-juny: fins el 30 d’abril

 

Impresos:

MEMÒRIA DEL TFM

La memòria del TFM ha de contenir els següents apartats i en aquest ordre

 

 1. PORTADA OFICIAL Document TFM portada
 2. VIST-I-PLAU TUTOR Document TFM vist-i-plau
 3. RESUM 200 PARAULES (català, castellà i anglès) Document TFM resum
 4. MEMÒRIA, seguint les indicacions del tutor/a

( Com elaborar la memòria, consulteu l'apartat f de la normativa)

DIPÒSIT DEL TFM

A la Secretaria de la FOOT, 15 dies abans de la data de la defensa.

 

 

DEFENSA I AVALUACIÓ DEL TFM

Defensa:

exposició durant uns 20 minuts, davant del tribunal convocat per la FOOT i en la data, hora i lloc assignats, i segons el procediment establert a la normativa TFM .

El director del TFM formarà part del tribunal com a vocal

 

Avaluació:

40% la memòria (avaluada pel director del treball)

30% del seguiment del TFG (avaluat pel director del treball)

30% de la defensa (avaluat pel tribunal)

 

 

 

NORMATIVA TFM http://www.foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-carrera/normativa-del-treball-de-final-de-carrera